Εκπαιδευτικά Αντικείμενα

Οργανωτικά θέματα

Βασικά οργανωτικά θέματα τα οποία αναφέρονται στον ρόλο που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός πληροφορικής στην νέα εποχή και τις υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί για να τον υποστηρίξουν σε αυτό του το έργο.

Υποδομές και υπηρεσίες σχολικού εργαστηρίου

Κατηγορία που σχετίζεται με την υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό των υποδομών ενός σχολικού εργαστηρίου καθώς και των υπηρεσιών που μπορούν να βασιστούν στις παραπάνω υποδομές

Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Εκπαίδευση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και υποστηρίζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο