Νέα Βεβαίωση Συμμετοχής

Σας ενημερώνουμε για την ενσωμάτωση νέας βεβαίωσης συμμετοχής τηλεκπαιδεύσεων η οποία περιλαμβάνει και τις επιπλέον ώρες τις οποίες έχει παρακολουθήσει κάποιος εκπαιδευτικός, πλέον των δέκα (10) απαιτούμενων ωρών.

--------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ